Transmisja Online

Zgodnie z art. 15 ust. 1a i art. 13 ust. 1a–1c ustawy o samorządzie powiatowym, w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych — obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania — udostępniane publicznie; głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, głosowanie jest imienne; imienne wykazy głosowań radnych podaje się do publicznej wiadomości.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO